Vámosi Albert

Matt két huszárral1.Okos állatok a lovak! 2.A szerkesztő felajánlása 3.Rendezni végre közös dolgainkat!
4.Hexasakk elmélet 5.Összehasonlítás

Okos állatok a lovak!
 Évekkel ezelőtt volt egy vitatott Rudolf - Sziráki parti, amelynek 
végállása vitát váltott ki. Történt ugyanis, hogy a parti végén Rudolf 
gondolkodási ideje lejárt. Nekem a királyom mellett két lovam maradt meg 
a táblán. Ekkor történt a vita, hogy fél, háromnegyed, netán egész pont 
jár-e nekem. Mivel senki nem tudta igazát bebizonyítani, ezért (enyhe 
tiltakozásom ellenére, mert én legalább háromnegyed pont erejéig jónak 
tartottam a lovaimat abban az időben!) a zsűri fél-fél pontot ítélt 
mindkettőnknek, mivel figyelembe vették, hogy Rudolfnak a királya 
mellett még több figurája is volt! A ló kérdés azóta is sokszor eszembe 
jut, és már egyedül is, Gados Lászlóval is elemezgettük az állást. 
 Arra a meggyőződésre jutottam, hogy évekkel ezelőtt hibás döntést 
hozott a zsűri, ugyanis KÉT LÓ MATTADÓ FIGURA EGY KIRÁLY ELLEN a saját 
király támogatásával (ezt 99%-ig biztosra mondom, és csak azért nem 
100%-ra, mivel egyelőre csak a fejemben van meg a mattadás módja, és a 
leíráshoz még nem volt elég erőm, ugyanis leírva egy igen bonyolult 
folyamatábrát kapunk)! 
 Akit érdekel a téma, és érez magában annyi erőt, hogy le is írja a 
módszert, azt arra kérem, hogy az elemzés kiinduló helyzete a következő 
legyen: világos király f5, egyik huszár f6, másik huszár e5-ös mezőn 
álljon, míg az ellenfél királya f9-es mezőn álljon. Sötét tegye meg az 
első lépést. 
 Az imént megadott felállításra azért van szükség, mivel lehet, hogy 
többen is elemeznek és így könnyebb lenne az ellenőrzés. Természetesen 
bármely előzetes állásból létrehozható az előbb említett állás. 
 Eddigi okfejtésem szorosan kapcsolódik a 4. Hexasakk Híradóban 
megjelent döntetlen változatokhoz. Természetesen, ha még egy futót is 
számolunk a lovak mellé, abban az esetben még könnyebb is a mattadás. 
 
  						Sziráki László 
						 Budapest 
Vissza az elejére

A szerkesztő felajánlása
 Ha valaki 100 (nem 99!) %-ra bebizonyítja,
hogy a két huszár mattadó figura, az egy 
évig ingyen kapja meg a Hexasakk Híradót! 
 
             Rudolf László 
Vissza az elejére
Rendezni
   végre 
    közös 
     dolgainkat! 
 Nagy örömmel üdvözlöm a megújult híradónkat, mert ez mindannyiunké, 
akinek szívügye a hexasakkozás. Sok jó anyagot, hírt, játszmát közölt 
eddigi számaiban, máris többet, mint elődje. Új lendületet adott 
sportágunk fejlődésének. 
 A stílusáról szólva szerkesztője megadta az alaphangot, rajtunk múlik, 
hogyan alakítjuk tovább. A magam részéről támogatom ezt az új, sokaknak 
kicsit keménynek tűnő hangvételt. Meggyőződésem, hogy csak konkrét, 
tárgyilagos írásokkal, közlésekkel érhetünk el eredményt, mert ha 
dolgokat, tényeket egy kicsit is lakkozzunk , lekerekítjük, az már nem 
az igazság! Építő és jobbító szándékú kritikát általánosságok alapján 
nem, hanem konkrét dolgok, tények, események tárgyilagos közlése 
alapján lehet gyakorolni, ezek pedig minden esetben elkerülhetetlenül 
konkrét személyekhez kapcsolódnak. Az így feltárt problémákat közösen 
kell megoldanunk, ebben senkit sem szabad magára hagynunk, mert 
előrelépés csak így lehetséges. Ehhez nyújthat nagy segítséget ez a 
szókimondó újság. Minél többen írjuk le véleményünket, tesszük közé 
gondolatainkat, minél többen világítunk meg egy adott problémát, annál 
közelebb kerülünk annak megoldásához. 
 Azokat csak elítélni tudom, akik megsértődnek, nem rendelik meg az 
újságot, de azért minden számot elolvasnak! Valamint azokat is, akik 
hallgatnak és nem élnek ezzel a nyílt, demokratikus lehetőséggel, hogy 
újságunk hasábjain a köz elé tárják véleményüket, gondolataikat, 
javaslataikat és nem hajlandók részeseivé válni ennek az alkotó 
munkának, hexasakk életünk alakításának. Ha másért nem, már akkor is 
érdemes, ha azzal újabb gondolatokat ébresztenek, írásra késztetnek, 
ihletnek másokat. 
 Köszönjük Rudolf Lászlónak ezt a nagyszerű újságot, aki időt, 
fáradságot, családját nem kímélve gigászi feladatot vállalt magára. 
Nem először, mert ugyanezt tette akkor is, amikor elterjesztette és 
népszerűsítette Magyarországon ezt a nagyszerű játékot, amely nélkül 
mindannyian szegényebbek lennénk. Ebben a munkában szerencsékre egy 
másik társadalmi munkás, Gelencsér Mihály személyében segítőtársra 
talált, aki önmagát nem kímélve összefogta, szervezte vajúdóban levő 
hexasakk életünket. Ezért mindannyian köszönettel tartozunk, hiszen 
nélkülük nem lenne ma Magyarországon hexasakkozás! Meg kell itt még 
említeni a teljesség igénye nélkül a többi társadalmi munkást: Bede 
István, Bódor Sándor, Botkó Imre, Buzási József, Deme Lajos, Mányi 
Béla, Szakállas Gyula, Széles Lajos, Sziráki László, Szokodiné 
Komlóssy Gyöngyvér stb., akiknek szintén sokat köszönhetünk a 
hexasakkozás ügyének előbbreviteléért. 
 
 Mindnyájunk legfőbb feladata most, mint ahogy József Attila írja: 
"Rendezni végre közös dolgainkat." 
 
                 Vámosi Albert Szekszárd 
 
Hexasakk Híradó 1989/5 
Vissza az elejéreH e x a s a k k  e l m é l e t
  Az év vége, a tél mindig alkalmat ad arra, hogy átte- 
 kintsük az elmúlt időszak dolgait, eseményeit és dokumen- 
 tumait. Így kerültek kezembe a Hexasakk Híradó eddig meg- 
 jelent számai. Azt gondoltam, átnézem az újságokat, hátha 
 találok bennük valamit, amit frissen olvasva a megjelené- 
 sükkor elkerülte a figyelmem és hogy felelevenítsek egy- 
 egy partit, versenyt. 
  Az átolvasás során két újságcikk mozgatta meg a fantázi- 
 ám, ezeket ki is emeltem a többi közül. 
  Elsőnek az 1989/4. szám 9. oldalán található, Kisimre 
 Márta "Vitassuk meg ... az elméleti döntetlen" címmel írt 
 fejtegetsei s kritikus észrevételei keltették fel érdeklő- 
 désemet. Másodiknak az 1989/5. szám 16. oldalán Sziráki 
 László "Okos állatok a lovak" című írása ragadott magával, 
 amely szorosan kapcsolódik az előbbi cikkben szereplő 
 e l m é l e t i  d ö n t e t l e n  témaköréhez. 
 
    A téma vizsgálata több érdekes problémát vetett fel: 
 1. Addig nem léphetünk előbbre a hexasakkban, amíg nincs 
   korrekt szabálykönyvünk! 
 2. A leghomályosabb az a bizonyos elméleti döntetlen téma- 
   köre, a hexasakk szabálykönyv 19. paragrafusa. 
 3. A "mattadó figurák" körének precíz meghatározása. 
 4. Szükséges-e, illetve megengedhető-e a hexasakkban a 
   döntetlen és a patt megkülönböztetése? 
 5. A figurák értékének pontos meghatározása. 
 
          Észrevételeim sorjában: 
 1. A szabálykönyvet kellene sürgősen és a lehető legtöké- 
   letesebben megalkotnunk (ez csak széles összefogással 
   sikerülhet). 
 2. Nem elméleti döntetlen szerintem a 19. paragrafus 2. d 
   és f pontjaiban szereplő hadállások, mert mindkét eset- 
   ben elegendő anyag áll rendelkezésre a mattadáshoz. Ezt 
   be is tudom bizonyítani elméletileg (matematikailag) és 
   a gyakorlatban egyaránt. Viszont szerintem elméleti 
   döntetlen még: 
   a) király+bástya a király és két huszár ellen, ha a két 
    huszár védi egymást. 
   b) Király+bástya a király és három futó ellen, ha a fu- 
    tókat védi a király. 
   Nem korrektek a 4. b pontban szereplő meghatározások, 
   mert ez nem igaz az a, b, k és l vonalon haladó gyalo- 
   gok esetében. 
 3. Szerintem mattadó figura a két huszár, a két huszár+fu- 
   tó meg pláne az. 
 4. Én kezdettől fogva ellenzem a 3/4-1/4 ponttal való patt 
   értékelést, semmi nem indokolja és teljesen logikátlan. 
 5. A figurák általam meghatározott értékei a táblázatban 
   megtalálhatók. 
 
  A hexasakk jövője jelenlegi művelői kezében van! Ezért a 
 fenti problémák megoldását tekintse mindenki kötelességé- 
 nek, aki egy kicsit is a szívén viseli a hexasakkozás 
 szent ügyét. 
  Kutatásaim eredményeként közzéteszek egy kis ízelítőt a 
 hagyományos és a hexasakk összehasonlításából. 
  Nagyon szívesen vennék minden észrevételt, kritikát vagy 
 kiegészítést. 
 
 Szekszárd, 1992.03.18.            Vámosi Albert 
Vissza az elejére
Ősszehasonlítás
 
 16                    Hexasakk Híradó    1992/I                 17
 

Hagyományos sakk  - A vizsgált téma - Hexasakk

négyzet alakú táblán 64 négyzet alakú me-- A táblák és     - hatszög alakú táblán 91 hatszög alakú me-
zö, két szín               -  jellegzetességeik - zö, három szín.

32 (2 x 8 tiszt + 2 x 8 gyalog)      - Figurák száma   - 36 (2 x 9 tiszt + 2 x 9 gyalog)	

világos 20 lehetséges lépésére 20 sötét- Kezdölépések    - világos 51 lépésére sötét kevesebbel tud
válasz lehetséges. Variációk száma = 400. -  variáció száma  - válaszolni. Variációk száma = 2594.(A kü-
                     -           - lönbség nagyságrendnyi a hexa javára.
			         -           - Már a megnyitásban eltévedhet az óvatlan
			         -           - hexázó a változatok erdejében.)

gyalog=1, Futó, Huszár=3, Bástya=5, Ve- - A figurák értéke  - gyalog=1, Futó=2, Huszár=3, Bástya=6, Ve-
zér=8				     -			 - zér=10, huszár<>Futár (A huszár szinte
Huszár=Futár			     -			- majdnem minden esetben nyer a futó ellen.)

egymás melletti vonalon haladó gyalogok az- A gyalogok     - az egymás melletti vonalon haladó gyalogok
elörenyomulás során nem	védhetik mindig  -	tulajdonságai	 - az elörenyomulás során mindig védhetik
egymást				     -			 - egymást
a gyalog és a futó védheti egymást kölcsö--			 - a bástya és a gyalog védi egymást kölcsö-
nösen				     -			 - nösen
az alapállásban minden vonalon van gyalog -			 - nem minden vonalon áll gyalog az alapál
 		             -			 - lásban (nincs az "a" és "l" vonalakon).

huszárokkal nem nyerhetö tempó	     - A huszárok     - a huszárokkal tempó nyerhetö
ellépve nem támadhatja ugyanazt a mezöt-	tulajdonságai	 - ellépve ugyanazt a mezöt, két mezöt tudja
vagy két mezöt			    -			 - támadni	
két átlósan szomszédos mezöt tud támadni -			 - nemcsak átlósan egymás melletti két mezöt
a támadott legkevesebb mezöszám 2	 -			 - tud támadni, hanem pl. egy gyalogot és az
a legtöbb támadott mezö 8		 -			 - elötte levö mezöt is
átlagosan támadott mezöszám 3,45	 -			 - az általa támadott legkevesebb mezöszám 4
a két huszár nem mattadó figura	     -			 - a legtöbb támadott mezöszám 12	
a két huszár együttesen 6,9 mezöt támad, -			 - az átlagosan támadott mezöszám 6,461538
ez kevesebb, mint a király által maximáli--			 - a két huszár által átlagosan támadott me-
san támadott érték 		     -			 - zök száma éppen meghaladja a király által
			         -			 - maximálisan támadott 12 mezöt (12,923076)
			         -			 - a két huszár mattadó figura

a legkevesebb támadott mezö 7	     - A futók		 - átlagosan támadott mezök száma fehér és
a legtöbb támadott mezö 13 	     -	tulajdonságai	 - fekete 11,8; szürke 12,64516, összesen
átlagosan támadott mezök száma 9	 -			 - 36,24516 
oda-vissza védhetik egymást a gyalogokkal -			 - egy futó a mezök egyharmadát járhatja be
egy futó a mezök felét járhatja be    -			 - nem védik egymást a gyalogokkal
két futó mattadó figura		     -			 - a három futó mattadó figura
a két futó által átlagosan támadott mezök -
száma (18) meghaladja a király által maxi--
málisan támadott (12) mezök számát    -

legkevesebb támadott mezö 16, legtöbb 16,- A bástyák      - legkevesebb támadott mezö 20, legtöbb 30,
átlag 16				 -	tulajdonságai	 - átlag 22,7472
mattadó figura			     -			 - mattadó figura
			         -		     - oda-vissza védhetik egymást a gyalogokkal

legkevesebb támadott mezö 21, legtöbb 32,- A vezérek      - legkevesebb támadott mezö 30, legtöbb 42,
átlag 23,625			     -	tulajdonságai	 - átlag 34,615
a táblán nyolc vezér helyezhetö el anél- -			 - a táblán 9 vezér helyezhetö el anélkül,
kül, hogy egymást ütnék		     -			 - hogy ütnék egymást
mattadó figura			     -			 - a király segítsége nélkül is mattolhat

Szekszárd, 1992.03.18.							 Vámosi Albert
Vissza az elejére
Az oldalt készítette: ©BoSa Utolsó módosítás:2002.02.21.